KVKK AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” uyarınca hazırlanmış olup, veri sorumlusu olan ÜNÜVAR ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ (ÜNÜVAR)’nin adres ve bilgileri, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yöneltebileceği ve güvenli bir şekilde korunduğu konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

ÜNÜVAR ile paylaştığınız tüm kişisel verileriniz KVKK uyarınca her türlü hizmet ve faaliyetler için ölçülü ve bağlantılı bir şekilde işlenebilmekte ve saklanabilmektedir. İşlenen ve saklanan kişisel verileriniz yurt içinde KVKK ve diğer mevzuatların gerektirmesi halinde belirtilen sürelerde saklanabilir.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu: ÜNÜVAR ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Veri Sorumlusu: ÜNÜVAR ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında "Veri Sorumlusu" unvanına sahiptir. Veri sorumlumuza iş günleri
ve mesai saatleri içerisinde ulaşmak mümkündür.
Telefon: 0216 420 50 00
Web Adresi: www.unuvar.com
E-posta: info@unuvar.com
Adres: Başer Sok. No: 41 34775 Y. Dudullu - Ümraniye / İstanbul

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

ÜNÜVAR’ın faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK ve ilgili sair Kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurt dışına Aktarılması

Kişisel Verileriniz yurtiçinde hukuken yetkili devlet veya kamu tüzel kişilikleri ve ÜNÜVAR’ın hizmetlerini daha etkin yürütebilmesi için zorunlu hallerde ilgili protkol kapsamında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. Maddesinde tanımlı hükümlere istinaden gerekli önlem ve gizlilik anlaşmaları çerçevesinde ilgili tüzel kişiliklere aktarılabilmektedir. Kişisel Verilerininizin yurtdışına aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde ifade edilen;

 • İlgili kişinin açık rızasının alınması zorunlu hallerde açık rızasına, Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması vb. durumlarına ve Cumhurbaşkanlığı’nın 4 Sayılı Kararnamesi’nin 234. Maddesinin (t) fıkrası ile verilen görev ve yetkiye istinaden;
 • Kişisel verileriniz ÜNÜVAR tarafından; başvuru formları, web siteleri üyelik ve iletişim formları, web siteleri e-bülten kayıt formları, çerezler, iş başvuru formları gibi kanallarla işlenebilmektedir.

  Kişisel Verilere Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

  KVKK’nın 11. maddesi uyarınca ÜNÜVAR'a başvurarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi https://www.unuvar.com adresinde bildirilen iletişim kanalları üzerinden dijital ortamda veya kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

  ÜNÜVAR, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

  Başvurunuzun açık, anlaşılır bir şekilde ve kimlik ile adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla ÜNÜVAR ELEKTRONİK ANONİM ŞİRKETİ Başer Sok. No: 41 34775 Y. Dudullu - Ümraniye / İstanbul adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

  Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgi kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.